Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Dzielnica VI - tradycja i nowoczesność

Strona główna › Rada dzielnicy  › STATUT Dzielnicy 

Statut dzielnicy

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statuty Dzielnic ustalone przez Radę Miasta Krakowa uchwałami z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania:

 1. Dzielnicy I Stare Miasto uchwała nr XCIX/1495/14,
 2. Dzielnicy II Grzegórzki uchwała nr XCIX/1496/14,
 3. Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwała nr XCIX/1497/14,
 4. Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała nr XCIX/1498/14,
 5. Dzielnicy V Krowodrza uchwała nr XCIX/1499/14,
 6. Dzielnicy VI Bronowice uchwała nr XCIX/1500/14,
 7. Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała nr XCIX/1501/14,
 8. Dzielnicy VIII Dębniki uchwała nr XCIX/1502/14,
 9. Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki uchwała nr XCIX/1503/14,
 10. Dzielnicy X Swoszowice uchwała nr XCIX/1504/14,
 11. Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała nr XCIX/1505/14,
 12. Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała nr XCIX/1506/14,
 13. Dzielnicy XIII Podgórze uchwała nr XCIX/1507/14,
 14. Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała nr XCIX/1508/14,
 15. Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała nr XCIX/1509/14,
 16. Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała nr XCIX/1510/14,
 17. Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie uchwała nr XCIX/1511/14,
 18. Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwała nr XCIX/1512/14 – z zastrzeżeniem zapisów §165 i §166.

Statuty są podstawowymi dokumentami, które regulują zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta - osiemnastu Dzielnic Krakowa. Aktualne Statuty określają w szczególności nazwę i obszar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej czyli Ordynację Wyborczą, organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organami Dzielnicy są jej RadaZarząd.

Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wybór i odwoływanie Zarządu,
 2. przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 3 oraz § 65 ust 3 Statutu,
 4. występowanie z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie zadań określonych w § 5 Statutu,
 5. wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań określonych w § 3 pkt. 5 Statutu,
 6. powoływanie komisji Rady.

Zarząd Dzielnicy jest organem wykonawczym Dzielnicy.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 2. wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady,
 3. występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnienia Rady, zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu,
 4. konsultowanie i opiniowanie wszystkich etapów planowania i realizacji zadań wskazanych przez Dzielnicę w ramach środków wydzielonych do jej dyspozycji,
 5. monitorowanie poziomu rozdysponowania środków będących w dyspozycji Dzielnicy,
 6. gospodarowanie mieniem Dzielnicy,
 7. zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy,
 8. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu,
 9. umożliwienie pełnienia w siedzibie Rady i Zarządu dyżurów Radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy,
 10. opiniowanie kandydatów na kierowników rewirów dzielnicowych i kierowników posterunków Policji i Straży Miejskiej, w wypadku uzyskania stosownego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta,
 11. inne kompetencje wynikające z niniejszego Statutu.

Do pobrania

zikit

bip

Wykonanie www.bronowice@gmail.com

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zgoda